Související informace
Novinky / Aktuality

Nejčastější dotazy

Kdo může využít služeb SPC?

Speciálně pedagogické centrum (SPC)  je školským poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a kombinovanými vadami. O vyšetření a podporu v pedagogickém a výchovném procesu žádají rodiče, pedagogové či jiní odborní pracovníci u dětí s již diagnostikovanými deficity v mentálních předpokladech či s diagnózou kombinovaného postižení. SPC s ohledem na tyto diagnózy doporučuje vhodný vzdělávací program, doporučuje vzdělávání dle individuálních plánů, které pravidelně vyhodnocuje při opakovaném kontaktu s klientem, rodičem školou.

Klientem SPC je i žák s předpokládaným oslabením v mentálních předpokladech, který potřebuje podporu ve vzdělávání v předškolním a školním období. Ve školním období jsou to  nejčastěji žáci selhávající v učivu ZŠ hlavního vzdělávacího proudu a to s podporou pedagogické diagnózy vyučujícího, kde jsou mentální oslabení avizována.

SPC také šetřením reaguje na žádost rodičů o změny ve vzdělávání svého dítěte, přeřazení do jiného vzdělávacího programu.

Vedle vedení ve vzdělávacím procesu SPC nabízí rodičům i pedagogům podporu v oblasti výchovy a vedení dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Co vaše SPC klientům nabízí?

SPC  stanovuje míru potřeby speciálně-pedagogické podpory s využitím speciálně-pedagogického a psychologického vyšetření. Pomáhá  tvořit  vzdělávací plány žáků s mentálním postižení a kombinovanými vadami. Dále poskytuje metodickou pomoc při integraci žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami do MŠ, ZŠ, SŠ, při doporučení ke vzdělávání ve speciálních školách. V rámci spolupráce se školami metodicky vede pedagogické pracovníky s  důrazem na péči o žáky – klienty SPC. Poskytuje konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

Jakou formou probíhají vyšetření SPC?

Šetření SPC – vždy se souhlasem zákonných zástupců – poskytujeme ambulantně nebo formou terénní služby – výjezdy do škol celého Libereckého kraje. Rodiče mají možnost se šetření zúčastnit, pokud povaha vyšetření nevyžaduje opak.  Jsou využívány standardní a standardizované metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Výstupem šetření je zpráva z vyšetření prokonzultovaná se zákonným zástupcem a doporučení směrem ke změnám ve vzdělávání dítěte, které zákonný zástupce předává škole.

Jsou vaše služby placené?

SPC poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, které definuje vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb.. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt