Související informace
Novinky / Aktuality

Desatero budoucího školáka

 MŠMT vydalo metodický materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Co všechno má tedy dítě umět před nástupem do 1.třídy?  

1.POHYB

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky i pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

Umí házet a chytat míč, běhat, skákat. Dovede se sám obléci - zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku. Umí správně stolovat, používat kapesník, toaletu. Své věci a hračky dovede uklidit na správné místo.

2.SAMOSTATNOST

Dítě by mělo být relativně citově samostatné  a schopné kontrolovat a řídit své chování.

Umí být občas bez rodičů - u prarodičů, na škole v přírodě. Dovede říci, co si myslí, s čím souhlasí a nesouhlasí, dodržuje dohodnutá pravidla.

3. JAZYK A ŘEČ

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

Umí správně vyslovovat všechny hlásky, rozumí většině slov, dovede vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíše hůlkovým písmem své jméno.

4.MANIPULACE

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

Umí pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovede správně držet tužku, zná geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník. Ví, kde je vpravo a kde vlevo.

5.VNÍMÁNÍ

 Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

Umí rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovede slabikovat slova, rozpozná rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Zná základní dopravní značky a dovede správně zareagovat na zvukové a světelné signály.

6.PRAVIDLA

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

Umí správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovede si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umí se podělit o hračky a sladkosti. Pozná, co si druhý přeje a dokáže se s ním dohodnout. Bere ohled na ostatní. Umí vyjádřit svůj názor. Pomáhá mladším dětem.

7.MYŠLENÍ

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

Umí počítat na prstech, vyjmenuje číselnou řadu od 1 do 10. Dovede srovnat skupiny věcí podle počtu. Třídí a porovnává předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Ví, kde je nad, pod,  dole, nahoře, uvnitř, venku. Ví, co bylo dříve, později, co je včera, dnes. Umí řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy, labyrinty.

 8.PAMĚŤ

 Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

Zapamatuje si, co prožilo, vidělo a slyšelo, dokáže o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuje si říkadla, básničky  a písničky. Soustředí se na různé úkoly a dovede je samostatně dokončit. 

9.TVOŘIVOST

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

Umí pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo kulturního představení. Účastní se různch zábavních programů, slavností, sportovních akcí, výstav. Dovede říci, co vidělo, slyšelo, co ho zaujalo. Zná pohádky a příběhy, má své oblíbené hrdiny. Umí řadu písniček, básní a říkadel. Dokáže zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her.

10.ZNALOSTI

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Orientuje se ve svém  blízkém okolí, ví, jak se chovat, doma,ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici, při setkání s cizími lidmi. Pozná a rozliší povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny, zvířata. Má řadu poznatků o svojí zemi, vesmíru, ročních obdobích, počasí a cestování.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt