Související informace
Novinky / Aktuality

Volby do školské rady

Volba členů do školské rady

V souladu s volebním řádem Libereckého kraje pro volby do školských rad základních,
středních a vyšších odborných škol bylo na shromáždění SRPDŠ
dne 13.11.2017 projednáváno uskutečnění voleb členů do školské rady.

Ředitelka školy stanovila pro tento účel volební komisi, která zajistí řádný průběh voleb členů do školské rady:

předseda: Mgr. Petra Nosková         

člen:    Jana Růžičková         

člen:    Petra Popelková        

Způsob voleb do školské rady:

Výzva účastníků shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.

 

Návrh musí obsahovat:

jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště navrhovatele,

u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,

podpis navrhovatele.

 K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí

se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Pozn.: pro tento účel byl zhotoven tiskopis, který je k dispozici u pí. Vlaďky Reimové (sekretářky školy). Návrh kandidáta bez všech náležitostí nebude přijat.

Termín přijímání návrhů: do 20. 11. 2017

Místo přijímání návrhů: Základní škola, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou

 

Oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy 

Datum oznámení:     24. 11. 2017

Zveřejnění:               

Liberecká 31: Informační tabule - I. Patro

Polní 10: nástěnka „Informace pro rodiče“ – přízemí

J.Hory 33: nástěnka „Informace pro rodiče“ – přízemí

http://www.zsliberecka31.cz

 

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně uvedení způsobu volby, místa, času a povinnosti voliče prokázat svou totožnost, pokud není členů volební komise osobně znám.

Datum konání voleb do školské rady: 1. 12. 2017

Čas konání: 12. 00 – 15. 00

Místo konání:

Základní škola, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, přízemí budovy

detašované pracoviště Polní 10

detašované pracoviště J.Hory 33


Členy školské rady volí oprávněné osoby (rodiče žáků školy) tajným hlasováním,

tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám komisi, prokáže svou totožnost.

Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina=dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

 

V Jablonci nad Nisou dne 5. 11. 2017

                                                                                      

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt